Säännöt


ULKOMUOTOTUOMARIT RY

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ulkomuototuomarit ry, ruotsiksi käännettynä Exteriördomarna rf.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Show Judges’ Society.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomen kieli ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä kynologisia tietoja, kehittää heidän koiran ulkomuodon arvostelutaitojaan,
tukea ulkomuototuomareita heidän arvostelutehtävissään sekä käsitellä arvostelutehtäviin liittyviä kysymyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- tarkoitustaan yhdistys toteuttaa yhteistyössä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben - Finska Kennelklubben ry:n kanssa
- kehittämällä ja järjestelemällä ulkomuototuomareiden koulutusta
- järjestelemällä koulutustilaisuuksia
- harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
- järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja
- huolehtii harrastustoiminnasta järjestämällä koiranäyttelyitä
- toimii yhdessä muiden kennelharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin kennelyhdistyksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: - ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja - järjestää keräyksiä ja arpajaisia - omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n pätevöimä ulkomuototuomari,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voi vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Ulkomuototuomarit ry:n tarkoitusperien toteuttamista.
Vuosikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi Ulkomuototuomarit ry:n entisen puheenjohtajan.
Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kaikki jäsenten oikeudet, mutta ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä.
Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan
sekä kahdeksan (8) jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain neljä (4) jäsentä.
Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken toimikauttaan,
vuosikokous valitsee seuraavassa kokouksessa hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja vuosikokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen
- johtaa Ulkomuototuomarit ry:n toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- edustaa Ulkomuototuomarit ry:tä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
- valmistaa ja esittää vuosikokouksessa edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja esittää tilintarkastajien lausunto
- valmistaa ja esittää vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
- valmistaa ja esittää muut vuosikokoukselle kuuluvat asiat
- huolehtia vuosikokousten päätösten täytäntöönpanosta
- hyväksyä uudet jäsenet ja todeta 4 §:n mukaisesti jäsenet eronneiksi
- Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
tai ilmoittamalla jäsenjulkaisussa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ilmestyvässä numerossa.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio
8. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi sääntöjen edellyttämällä tavalla
9. hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

7.11.2010 – Hallituksen päivitetty sääntömuutos.
12.2.2011 - Vuosikokous on hyväksynyt sääntömuutosesityksen yksimielisesti.

21.12.2011 – Sääntömuutos rekisteröity - Patentti- ja rekisterihallitus.