Ulkomuototuomarit ry - Finnish Dog Show Judges' Society

YHDISTYS     NÄYTTELYT     TUOMARIT     KOULUTUSKALENTERI     KOULUTUSMATERIAALIA     OPINTOMATKAT      LINKIT   

          

Stipendirahastot

ULKOMUOTOTUOMARIT RY:N STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA HAKUMENETTELY:

   HAKULOMAKE

1 § KÄYTTÖTARKOITUS
Yleinen käyttötarkoitus: Korkeatasoinen, kynologisesti merkittävä ulkomuototuomareiden jatkokoulutus. Alakohdat:
- matkat: näyttelyt, konferenssit, erikoiskoulutus
- kirjallisuuden ja muun tietomateriaalin hankinta

2 § HAKUAIKA JA STIPENDIN SAANEIDEN JULKISTAMINEN
Yhdistyksen hallitus saa päättää vuosittain mihin mennessä apurahaa tulee hakea ja apurahaa saaneiden nimet julkaistaan vuosittain toimintakertomuksessa.

3 § STIPENDIN SUURUUS
1. Matkat: enintään 50% matkakuluista.
2. Kirjallisuuden ja muun tietomateriaalin hankinta: enintään 50% kuluista.

4 § VAATIMUKSET
Hakijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1. SKL-FKK:n pätevöimä ulkomuototuomari.
2. Yhdistyksen jäsen vähintään kolmen (3) kalenterivuoden ajan ennen stipendin hakemista.
3. Etusijalle asetetaan uudet hakijat.
4. Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha enintään kolmen vuoden välein.

5 § HAKEMUS
Perustellussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:
- hakijan henkilötiedot
- stipendin käyttötarkoitus ja kustannuslaskelma
- toteutumisajankohta
- ilmoitus mistä muualta on hakenut tai on tarkoitus hakea apurahaa samaan tarkoitukseen.

6 § STIPENDIN SAAJIEN VALINTA
Yhdistyksen hallitus vastaa stipendirahastosta ja valitsee hakemusten perusteella stipendin saajat. Hallitus määrittelee kustannuslaskelman perusteella kulloisenkin stipendin suuruuden.

7 § RAPORTOINTIVELVOLLISUUS
Avustus maksetaan vasta sitten kun saaja on pitänyt esitelmätilaisuuden tai laatinut jäsenistöä palvelevan raportin.BÖRJE EHNBERGIN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT:

   HAKULOMAKE

1 § TARKOITUS
Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f. on perustanut rahaston 01.06.1995 kunnioittamaan Börje Ehnbergin muistoa ja hänen monitahoista ja poikkeuksellisen pitkää toimintaansa kennelharrastuksen parissa. Rahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa kaikkea kenneltoiminnan hyväksi tehtävää työtä.

2 § MYÖNTÄMISPERUSTEET
Rahastosta voidaan myöntää apuraha yhteisölle tai yksityiselle henkilölle käytettäväksi kenneltoiminnan hyväksi. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi tutkimustyöhön, yleishyödylliseen toimintaan koirankasvatuksessa, opintomatkaan tai yleensä mihin tahansa, mikä edistää kenneltoimintaa.

3 § ANOMISMENETTELY
Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f.:n hallitus päättää apurahan myöntämisestä hakemuksen perusteella. Yhdistyksen hallitus saa päättää vuosittain mihin mennessä apurahaa tulee hakea. Apuraha-anomukseen käytetään stipendinhakemuslomaketta, josta tulee ilmetä mihin apurahaa haetaan, onko apurahaa saatu muualta sekä projektin arvioitu kokonaiskustannus ja kestoaika. Apurahan saajan tulee tehdä hallitukselle selostus toiminnasta sen päätyttyä. Sama saaja voi hakea apurahaa uudestaan vasta viiden vuoden kuluttua.

4 § RAHASTON YLLÄPITO
Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f.:n hallitus velvoitetaan huolehtimaan siitä, että rahaston varat ovat riittävät ottaen huomioon siitä mahdollisesti myönnettävät stipendit.

5 § RAHASTON VALVONTA
Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f.:n tilintarkastajat tarkastavat tilintarkastuksen yhteydessä stipendirahaston tilinpidon ja hallinnon.

6 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f.:n vuosikokous. Vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava muutosesitystä, jotta se tulisi hyväksytyksi.

7 § RAHASTON PURKAMINEN
Rahaston mahdollisesta lakkauttamisesta päättää Ulkomuototuomarit r.y. – Exteriördomarna r.f.:n vuosikokous. Lakkauttamisen tapahtuessa on rahaston varat ohjattava kenneltoimintaa tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen. Lakkauttamisen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


HANS LEHTISEN RAHASTON SÄÄNNÖT:

   HAKULOMAKE

1 § Käyttötarkoitus
Hans Lehtisen rahastosta myönnettävät kannustusapurahat on tarkoitettu
käytettäväksi tulevien ulkomuototuomareiden ammattitaidon kehittämiseen ja
edistämiseen sekä peruskoulutuksen tukemiseen.


2 § Hakuaika
Hakuaika päättyy Suomen Kennelliiton järjestämää ulkomuototuomareiden
peruskurssin päättymistä seuraavan kuuden kuukauden aikana.
Hakemusten viimeisestä jättöpäivästä ilmoitetaan kurssin loppukokeen yhteydessä.

3 § Apurahan suuruus
Apurahoja myönnetään korkeintaan viisi kappaletta peruskurssia kohti. Jokainen apuraha on suuruudeltaan 1 000 euroa.

4 § Hakijaa koskevat vaatimukset
Hakijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1. Suomen Kennelliiton järjestämän ulkomuototuomareiden peruskurssin
hyväksytty suorittaminen, mutta ei arvosteluoikeutta vielä yhdellekään rodulle.
2. Jonkun rodun erikoiskoulutuksen suorittaminen (tästä esitettävä “todistus”).
Lisäksi hakijan tulee esittää koulutussuunnitelmansa sekä suunnitelma apurahan käyttämisestä.
Jos hakijalle myönnetään apuraha, tulee hakijan toimittaa selvitys apurahan
käytöstä sekä raportti sen avulla suoritetusta opiskelusta myöntämisen jälkeisen
kalenterivuoden loppuun mennessä.

5 § Apurahan saajien valinta ja apurahan maksaminen
Ulkomuototuomarit ry:n hallitus hyväksyttää apurahojen saajat rahaston puhemies Johan Juslininilla.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan saajille kirjallisesti. Apuraha maksetaan
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on 600 euroa. Toinen erä maksetaan, kun
apurahan saaja on suorittanut hyväksytysti arvostelukokeen tuomarikollegiolle,
tämän on kuitenkin tapahduttava kahden vuoden kuluessa peruskoulutuksen
suorittamisesta.

6 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Ulkomuototuomarit ry:n hallitus yhdessä rahaston puhemiehen kanssa.Copyright © 2021 Ulkomuototuomarit ry - kaikki oikeudet pidätetään. Kuvat Paula Heikkinen-Lehkonen/TEXTerri.